Sijoittajille

Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 6.4.2017 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2017 kello 18.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internetissä osoitteessa www.elisa.fi/yhtiokokous,

b) sähköpostilla elisa.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi,

c) puhelimitse 0800 0 6242 maanantaista perjantaihin kello 8.00–18.00,

d) telefaksilla 010 262 2727, tai

e) kirjeitse Elisa Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, PL 138, 33101 Tampere.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.4.2017 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2016 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.4.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.4.2017.  

Tärkeät päivämäärät yhtiökokoukseen ja osingonmaksuun liittyen

Osallistumiseen oikeuttava merkintäpäivä osakasluetteloon
27.3.2017
Ilmoittautuminen päättyy
31.3.2017 klo 18.00
Yhtiökokous
6.4.2017
Osingonjaon täsmäytyspäivä
10.4.2017
Osingonjaon maksupäivä
19.4.2017

Lisätietoja www.elisa.fi/yhtiokokous

Elisan listatut arvopaperit

Elisan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä ja rekisteröity Euroclear Oy:hyn.

Taloudellinen informaatio

Elisa Oyj julkaisee taloudelliset raportit ja tiedotteet suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomussivusto, osavuosikatsaukset, yhtiökokousinformaatio, pörssitiedotteet ja muu sijoittajille tarkoitettu tiedotusaineisto sekä tiedonantopolitiikka ovat saatavilla Elisan internetsivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.

Julkaisupäivät 2017

20.4.2017
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2016
14.7.2017
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016
18.10.2017
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016

Osoitteenmuutokset

Elisa Oyj:n osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osoitteenmuutoksista siihen pankkiin, jossa heidän arvo-osuustilinsä on. Euroclear Finland Oy:hyn rekisteröityjä osakkeenomistajia pyydetään lähettämään kirjallinen ilmoitusosoitteen muutoksesta seuraavaan osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy
Asiakastilipalvelut
PL 1110
00101 Helsinki

Osakkeenomistajan tulee mainita kirjallisessa ilmoituksessa nimensä, uusi ja vanha osoitteensa ja arvo-osuustilinsä numero.

Elisan sijoittajasuhteiden yhteyshenkilöt

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
Puh. 050 520 5555
vesa.sahivirta@elisa.fi

Kati Norppa
IR-viestintäpäällikkö
Puh. 050 308 9773
kati.norppa@elisa.fi

www.elisa.fi/sijoittajille
investor.relations@elisa.fi

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri