Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2016
  Asema
hallituk-
sessa
Kiinteät
kk-palkkiot,
euroa*
Hallitus-
kokousten
palkkiot,
euroa***
Valio-
kunta-
kokousten
palkkiot,
euroa***
Palkkiot
yhteensä,
euroa
Kiinteillä
kk-palkkioilla
hankitut
Elisan
osakkeet,
kpl*
Hallituksen
osake-
omistukset
31.12.2015,
kpl**
Raimo Lind Puheenjohtaja 108 000 7 500 1 500 117 000 1 311 14 493
Mika Vehviläinen Varapuheenjohtaja 72 000 7 000 1 500 80 500 874 4 578
Clarisse Berggårdh Jäsen 31.3.2016 alkaen 45 000 6 500 2 500 54 000 552 572
Petteri Koponen Jäsen 60 000 7 500 1 500 69 000 727 2 181
Leena Niemistö Jäsen 60 000 7 500 1 500 69 000 727 8 020
Seija Turunen Jäsen, tarkastus-
valiokunnan
puheenjohtaja
72 000 7 500 3 000 82 500 874 2 404
Jaakko Uotila Jäsen 60 000 7 500 3 000 70 500 727 3 508
Yhteensä   477 000 51 000 14 500 542 500 5 792 35 756
* Kuukausipalkkioilla (60 prosentin laskennallisella ennakonpidätyksellä vähennettynä) on hankittu vuosineljänneksit-täin Elisan osakkeita.
** Osakeomistukset 31.12.2016 sisältävät myös hallituksen jäsenten lähipiirin omistamat osakkeet. Elisan nykyisen hallituksen jäsenille 30.12.2016 hankittujen osakkeiden kauppa kirjautui jäsenten arvo-osuustileille vasta 3.1.2017, joten nämä osakemäärät eivät sisälly taulukossa mainittuihin osakemääriin. Tiedot hallituksen jäsenten Elisan osake-omistusten muutoksista löytyvät yhtiön Johtohenkilöiden liiketoimet -pörssitiedotteista.
*** Perustuen kokousmääriin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Vuonna 2016 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet
  Rahapalkat, euroa Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulos-palkkiot, euroa Osake-palkkion
kokonaisarvo,
euroa
Yhteensä, euroa Osakepalkkiosta
osakkeina
suoritettu
osuus, kpl
Toimitusjohtaja 546 781,94 9 132,16 351 260,80 947 863,27* 1 855 038,17 13 573
Muut
johtoryhmän
jäsenet
1 694 420,00 58 377,06 699 219,34 2 667 400,29** 5 119 416,69 37 838
Yhteensä 2 241 201,94 67 509,22 1 050 480,14 3 615 263,56 6 974 454,86 51 411
* Luovutuspäivämäärien 29.1.2016 ja 7.11.2016 osakekurssien mukaan
** Luovutuspäivänmäärän 29.1.2016 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 214 884 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 156 700,39 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 130 623,93 euroa.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri