Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

milj. euroa 2016 2015
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 258,7 254,9
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 219,2 216,2
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0,8 1,9
Muut rahoitustuotot (-) ja -kulut (+) 21,9 22,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -0,6 -2,8
Sijoitusten myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 4,8 1,0
Pakollisten varausten muutos tuloslaskelmassa -2,4 1,3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 502,5 494,6
     
Käyttöpääoman lisäys (+) / vähennys (-) 18,6 -22,6
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 521,1 472,0
     
Saadut osingot 1,7 1,8
Saadut korot 1,9 3,0
Maksetut korot -23,9 -24,5
Maksetut tuloverot -64,5 -51,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 436,4 400,9
     
Investointien rahavirrat    
Investoinnit käyttöomaisuuteen -206,1 -182,6
Käyttöomaisuuden myynnit 1,4 1,5
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin -40,3 0,2
Luovutustulot osakkeista ja muista sijoituksista 3,1 5,5
Myönnetyt lainat -185,7 -19,6
Lainasaamisten takaisinmaksut 2,6 7,0
Investointien nettorahavirta -425,0 -188,0
     
Rahavirta investointien jälkeen 11,4 212,9
     
Rahoituksen rahavirrat    
Pitkaikaisten lainojen lisäys (+) 150,0  
Pitkaikaisten lainojen vähennys (-) -156,6 -10,6
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 242,7 -24,2
Saadut (+) / annetut (-) konserniavustukset 0,6 12,1
Maksetut osingot -222,8 -209,8
Rahoituksen nettorahavirta 13,9 -232,6
     
Rahavarojen muutos 25,3 -19,6
Rahavarat tilikauden alussa 9,3 29,0
Rahavarat tilikauden lopussa 34,6 9,3

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri