Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Toimintasegmentit
Konsernin raportoitavat segmentit perustuvat johdolle toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Elisan organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin. Raportoitavat toimintasegmentit ovat Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat.
Henkilöasiakkaat-toimintasegmentti tarjoaa kuluttajille ja kotitalouksille tietoliikennepalveluja, kuten puhe- ja datapalveluja. Yritysasiakkaat-toimintasegmentti tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille puhe- ja datapalveluja sekä muita ICT-ratkaisuja ja contact center -palveluja.
Segmenttejä seurataan segmenttikohtaisella tulosraportoinnilla, joka sisältää ulkoisen liikevaihdon, käyttökatteen, liikevoiton ja investoinnit. Toimintasegmenteille ei kohdisteta rahoituseriä, osuutta osakkuusyritysten tuloksesta eikä tuloveroja. Tuotannon ja tukitoimintojen kulut kohdistetaan toimintasegmenteille aiheuttamisperiaatteella. Viron liiketoiminta on kohdistettu asiakkuuksien perusteella Henkilöasiakas- ja Yritysasiakas-toimintasegmentteihin.
Segmenttien varat muodostuvat aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista ja muista korottomista saamisista. Segmenttien varoihin eivät sisälly laskennalliset verot, osuudet osakkuusyrityksistä, myytävissä olevat rahoitusvarat, korolliset saamiset, rahoituserät eivätkä tuloverosaamiset. Segmenteille ei kohdisteta velkoja.
Segmenttitietojen raportoinnissa noudatetaan samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä.
Raportoidut maantieteelliset alueet ovat Suomi, Muu Eurooppa ja Muut maat. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat esitetään sijaintimaan mukaan.
Toimintasegmentit
2016          
milj. euroa   Henkilö-
asiakkaat
Yritys-
asiakkaat
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
Liikevaihto   1 029,3 606,4   1 635,7
Käyttökate   369,4 193,6   563,0
Poistot ja arvonalentumiset   -128,7 -95,1   -223,8
Liikevoitto   240,7 98,6   339,3
Rahoitustuotot       6,8 6,8
Rahoituskulut       -24,6 -24,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       -1,4 -1,4
Voitto ennen veroja         320,0
           
Investoinnit   125,7 100,2   226,0
Varat   1 365,9 886,0 281,1 2 533,0
           
2015          
milj. euroa   Henkilö-
asiakkaat
Yritys-
asiakkaat
Kohdista-
mattomat
Konserni
yhteensä
Liikevaihto   983,2 586,3   1 569,5
Käyttökate   347,7 184,8   532,5
Poistot ja arvonalentumiset   -126,3 -94,2   -220,4
Liikevoitto   221,5 90,6   312,1
Rahoitustuotot       3,6 3,6
Rahoituskulut       -27,4 -27,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       2,3 2,3
Voitto ennen veroja         290,6
           
Investoinnit   110,6 85,2   195,8
Varat   1 271,6 832,1 143,0 2 246,6
           
Tuotteet ja palvelut
2016          
milj. euroa     Matka-
viestintä
Kiinteä
verkko
ja muut
Konserni
yhteensä
Liikevaihto     1 021,3 614,4 1 635,7
           
2015          
milj. euroa     Matka-
viestintä
Kiinteä
verkko
ja muut
Konserni
yhteensä
Liikevaihto     988,4 581,1 1 569,5
           
Maantieteelliset tiedot
2016          
milj. euroa Suomi Muu
Eurooppa
Muut
maat
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Liikevaihto 1 507,1 133,7 4,6 -9,7 1 635,7
Varat 2 447,5 84,0 1,5   2 533,0
 
2015          
milj. euroa Suomi Muu
Eurooppa
Muut
maat
Elimi-
noinnit
Konserni
yhteensä
Liikevaihto 1 437,7 133,9 5,1 -7,2 1 569,5
Varat 2 164,5 80,7 1,4   2 246,6

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri