Konsernin tilinpäätös

Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa Liite 2016 2015
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Voitto ennen veroja   320,0 290,6
Oikaisut      
Poistot ja arvonalentumiset 10 223,8 220,4
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)   17,8 23,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)   -0,7 -2,9
Varausten lisäys (+) / vähennys (-) tuloslaskelmassa   -2,8 2,0
Muut oikaisut   0,4 -0,2
    238,5 243,0
Käyttöpääoman muutos      
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)   -3,0 -1,6
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)   0,6 -5,6
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)   11,9 6,9
    9,4 -0,4
Saadut osingot   3,5 2,9
Saadut korot   2,2 2,4
Maksetut korot   -22,0 -23,8
Maksetut verot   -65,1 -52,0
Liiketoiminnan nettorahavirta   486,5 462,8
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinnat   -25,0 -2,9
Osakkuusyritysten hankinnat   -23,9 -11,1
Tytäryritysten ehdolliset vastikkeet   -0,2 1,3
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin   -208,9 -199,8
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit   2,4  
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit   0,4 1,5
Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit   1,0 1,1
Myönnetyt lainat   -167,0  
Lainasaamisten takaisinmaksut     0,1
Investointien nettorahavirta   -421,3 -209,8
       
Rahavirta ennen rahoitusta   65,2 253,0
       
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   150,0 0,2
Pitkäaikaisten lainojen maksut   -130,8 -10,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)   158,5 -39,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -4,4 -4,8
Maksetut osingot   -223,2 -210,3
Rahoituksen nettorahavirta   -49,9 -265,2
       
Rahavarojen muutos   15,3 -12,2
Rahavarat tilikauden alussa   29,1 41,3
Rahavarat tilikauden lopussa 24 44,5 29,1
 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri