Konsernin tilinpäätös

Konsernin tase

milj. euroa Liite 31.12.2016 31.12.2015
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 713,9 677,4
Liikearvo 15 879,8 830,1
Muut aineettomat hyödykkeet 15 160,0 134,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 16, 35 2,2 59,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17-19 38,9 30,3
Laskennalliset verosaamiset 21 24,6 23,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17, 18, 20, 25 74,8 73,7
    1 894,3 1 829,1
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 22 55,0 54,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 537,0 333,4
Tuloverosaamiset   2,2 0,2
Rahavarat 24 44,5 29,1
    638,7 417,5
       
VARAT YHTEENSÄ 1 2 533,0 2 246,6
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma   83,0 83,0
Omat osakkeet   -142,9 -145,5
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   90,9 90,9
Vararahasto   3,4 3,4
Käyvän arvon rahasto   21,3 13,3
Muut rahastot   381,0 381,0
Kertyneet voittovarat   534,1 499,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 26, 27 970,8 925,4
       
Määräysvallattomien omistajien osuus   0,5 0,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   971,3 925,9
       
VELAT      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 21 28,5 22,7
Eläkevelvoitteet 28 16,6 15,6
Varaukset 29 3,5 3,4
Rahoitusvelat 30 827,3 686,0
Ostovelat ja muut velat 31 34,0 23,9
    909,8 751,6
Lyhytaikaiset velat      
Ostovelat ja muut velat 31 307,7 255,5
Tuloverovelat   0,0 2,9
Varaukset 29 2,9 5,4
Rahoitusvelat 30 341,2 305,2
    651,9 569,1
VELAT YHTEENSÄ   1 561,7 1 320,7
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 533,0 2 246,6
       

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri