Konsernin tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa Liite 2016 2015
       
Liikevaihto 1, 4 1 635,7 1 569,5
       
Liiketoiminnan muut tuotot 5 4,4 4,8
       
Materiaalit ja palvelut 6 -626,4 -609,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7, 27 -274,8 -266,3
Liiketoiminnan muut kulut 8 -175,9 -166,5
Käyttökate 1 563,0 532,5
       
Poistot ja arvonalentumiset 1, 10 -223,8 -220,4
Liikevoitto 1 339,3 312,1
       
Rahoitustuotot 11 6,8 3,6
Rahoituskulut 11 -24,6 -27,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   -1,4 2,3
Voitto ennen veroja   320,0 290,6
       
Tuloverot 12 -62,6 -47,1
Tilikauden voitto   257,4 243,5
       
Tilikauden voiton jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille   257,1 243,1
Määräysvallattomille omistajille   0,3 0,4
    257,4 243,5
       
Tulos/osake (euroa):      
Laimentamaton 13 1,61 1,52
Laimennettu 13 1,61 1,52
       
Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta):      
Laimentamaton 13 159 608 159 470
Laimennettu 13 159 608 159 470

Laaja konsernin tuloslaskelma

milj. euroa Liite 2016 2015
       
Tilikauden voitto   257,4 243,5
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna      
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:      
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 7,7 12,0
Rahavirran suojaukset   0,5 -0,9
Muuntoerot   -0,0 0,0
    8,3 11,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:      
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 28 -0,3 1,8
Laajan tuloslaskelman voitto   265,4 256,5
       
Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille   265,1 256,1
Määräysvallattomille omistajille   0,3 0,4
    265,4 256,5

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri