Konsernin tilinpäätös

Tunnusluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
    2016 2015 2014 2013 2012
TULOSLASKELMA            
Liikevaihto, milj. euroa   1 636 1 569 1 535 1 547 1 553
Liikevaihdon muutosprosentti   4,2 2,2 -0,8 -0,4 1,5
Käyttökate, milj. euroa   563 532 520 491 501
Käyttökate, % liikevaihdosta   34,4 33,9 33,8 31,7 32,3
Liikevoitto, milj. euroa   339 312 305 281 299
Liikevoitto, % liikevaihdosta   20,7 19,9 19,9 18,1 19,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa   320 291 278 255 269
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   19,6 18,5 18,1 16,5 17,3
             
Oman pääoman tuotto (ROE), %   27,1 27,0 25,6 22,9 24,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   17,0 16,5 15,7 15,3 17,4
             
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa   11 15 13 10 9
Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta   0,7 0,9 0,8 0,6 0,6
             
TASE            
Velkaantumisaste (gearing), %   115,7 103,9 114,0 112,6 99,3
Maksuvalmius (current ratio)   1,0 0,7 0,9 1,0 1,0
Omavaraisuusaste, %   38,5 41,4 39,4 37,3 42,3
Korottomat velat, milj. euroa   393 330 322 353 285
Korollinen nettovelka   1 124,1 962,0 1 001,5 971,2 838,6
Taseen loppusumma, milj. euroa   2 533 2 247 2 243 2 324 2 009
             
SIJOITUKSET            
Osakkeiden hankinnat, milj. euroa   108 18 43 150  
             
INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN            
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa   226 196 191 240 193
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta   13,8 12,5 12,5 15,5 12,5
             
HENKILÖSTÖ            
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella   4 247 4 146 4 138 4 320 3 973
Liikevaihto/henkilö, 1 000 euroa   385 379 371 358 391
Tilauskantaa ei ole esitetty, koska tieto ei ole oleellinen konsernin liiketoiminnan luonteesta johtuen.
Tunnuslukujen laskentakaavat  
Käyttökate Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset  
     
Liikevoitto Tilikauden tulos + tuloverot + rahoitustuotot ja -kulut + osuus osakkuusyritysten tuloksesta  
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)  
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)  
     
Velkaantumisaste (gearing), % Korolliset velat - rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat x 100
Oma pääoma yhteensä  
     
Maksuvalmius (current ratio) Lyhytaikaiset varat  
Lyhytaikaiset velat - saadut ennakot  
     
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot  
Osakekohtaiset tunnusluvut (1
    2016 2015 2014 2013 2012
Osakepääoma, euroa   83 033 008 83 033 008 83 033 008 83 033 008 83 033 008
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa   159 619 944 159 484 067 159 349 030 159 349 030 156 879 666
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   159 607 755 159 469 737 159 349 030 157 269 132 156 548 402
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa, laimennettu   159 619 944 159 484 067 159 349 030 159 349 030 157 016 312
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu   159 607 755 159 469 737 159 349 030 157 269 132 156 685 047
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa (2   5 176 5 822 3 783 3 223 2 797
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa   1,61 1,52 1,41 1,25 1,33
Osakekohtainen osinko, euroa   1,50 (5 1,40 1,32 1,30 1,30
Osinko tuloksesta, %   93,1 91,8 93,5 104,0 97,5
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   6,08 5,80 5,51 5,41 5,37
Hinta/voitto -suhde (P/E)   19,2 22,8 16,0 14,8 12,6
Efektiivinen osinkotuotto, % (2   4,8 4,0 5,8 6,7 7,8
Osakkeen kurssikehitys NASDAQ OMX Helsingissä            
Keskikurssi, euroa   32,27 28,37 20,93 16,15 16,61
Kurssi vuoden lopussa, euroa   30,93 34,79 22,61 19,26 16,73
Alin kurssi, euroa   28,40 22,10 18,19 13,37 14,84
Ylin kurssi, euroa   35,80 35,99 24,04 19,49 17,97
Osakkeiden pörssivaihdon kehitys NASDAQ OMX Helsingissä (3          
Kokonaisvaihto 1 000 kpl   105 663 113 312 112 729 128 100 116 534
Vaihdon osuus osakkeiden määrästä, % (4   63 68 67 77 70
1) Osakkeiden lukumäärät on esitetty ilman Elisa-konsernin hallussa olevia omia osakkeita. Omat osakkeet on huomioitu tunnuslukuja laskettaessa.
2) Laskettu vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin perusteella.
3) Elisan osakkeella käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Fidessa Fragmentation -raportin mukaan näiden markkinapaikkojen volyymi oli vuonna 2016 noin 180 (153) prosenttia NASDAQ OMX Helsingin volyymista.
4) Laskettu suhteessa tilikauden keskimääräiseen osakemäärään.
5) Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,50 euroa osakkeelta.
Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EPS) Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikaudella  
     
Osakekohtainen osinko (1 Osakeantioikaistu osinko  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Efektiivinen osinkotuotto, % (1 Osakekohtainen osinko x 100
Osakeantioikaistu pörssikurssi tilinpäätöspäivänä  
     
Osinko tuloksesta, % (1 Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos  
     
Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
     
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) Pörssikurssi tilinpäätöspäivänä  
Osakekohtainen tulos  
     
1) Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri