Tilinpäätös

Osakkeet ja osakkeenomistajat

1. Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tilikauden lopussa 83 033 008 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukainen vähimmäisosakemäärä on 50 000 000 kappaletta ja enimmäismäärä 1 000 000 000 kappaletta. Tilikauden päättyessä Elisa Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 167 335 073. Kaikki osakkeet ovat samanlajisia.

2. Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 31.3.2016 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15 000 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Enimmäismäärä on noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka, ja se päätti 2.4.2014 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 5 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka, ja se päättää 26.3.2015 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

3. Omat osakkeet, osakeannit ja osakkeiden mitätöinti

Tilikauden alussa Elisa Oyj omisti 7 851 006 omaa osaketta.

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2016 valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 5 000 000 omaa osaketta. Elisa Oyj ei hankkinut omia osakkeita valtuutuksen perusteella.

Elisa luovutti tilikauden aikana 135 877 omaa osaketta.

Tilikauden päättyessä Elisa Oyj omisti 7 715 129 omaa osaketta.

Elisan omistamilla Elisa Oyj:n osakkeilla ei ole merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Niiden osuus kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä on 4,61 prosenttia.

4. Hallituksen ja toimitusjohtajan osakkeenomistus

Elisa Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2016 oli 97 254 kappaletta osakkeita ja ääniä, ja niiden osuus kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä oli 0,06 prosenttia.

5. Kurssikehitys

Elisa Oyj:n osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 oli 30,93 euroa. Vuoden ylin noteeraus oli 35,80 euroa, alin 29,05 euroa ja keskikurssi 32,27 euroa.

Tilikauden lopussa Elisa Oyj:n kokonaisosakekannan markkina-arvo oli 5 175,7 miljoonaa euroa.

6. Noteeraus ja vaihto

Elisa Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin päälistalla kaupankäyntitunnuksella ELISA. Osaketta vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä ajalla 1.1.–31.12.2016 kaikkiaan 105 662 729  kappaletta 3 409 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 63,1 prosenttia tilikauden lopun kokonaisosakemäärästä.

7. Osakkeenomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2016
    Osakkeita Osuus
kaikista
osakkeista, %
1 Yksityiset yritykset 22 467 954 13,43
2 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 353 872 1,41
3 Julkisyhteisöt 12 959 610 7,74
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5 206 141 3,11
5 Kotitaloudet 44 397 102 26,53
6 Ulkomaat 2 497 518 1,49
7 Hallintarekisteröidyt 69 737 747 41,68
  Elisa Oyj-konserni 7 715 129 4,61
       
    167 335 073 100,00
8. Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2016
Osakkeiden määrä Omistuksia % Osakkeita %
1–100 36 436 18,33 1 868 808 1,12
101–1 000 157 047 79,01 34 017 336 20,33
1 001–10 000 4 995 2,51 11 855 203 7,08
10 001–100 000 261 0,13 6 647 836 3,97
100 001–1 000 000 26 0,01 5 445 567 3,25
1 000 001– 6 0,00 29 539 240 17,65
Hallintarekisteröidyt     69 737 747 41,68
  198 773 100,00    
Elisa Oyj -yhteistili (1     508 207 0,30
Elisa Oyj -konserni     7 715 129 4,61
Liikkeeseenlaskettu määrä     167 335 073 100,00
1) Yhteistilille on siirretty ne osakkeet, joita ei ole siirretty omistajiensa arvo-osuustileille arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä tai sen jälkeen.
9. Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016
  Nimi Osakkeita %
1. Solidium Oy 16 801 000 10,04
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 711 976 4,01
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 014 304 1,20
4. Schweizerische Nationalbank 1 641 988 0,98
5. Valtion Eläkerahasto 1 330 000 0,79
6. Helsingin kaupunki 1 124 690 0,67
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 493 000 0,29
8. KPY Sijoitus Oy 457 163 0,27
9. Sigrid Juselius Stiftelse 352 000 0,21
10. Stiftelsen för Åbo Akademi 342 900 0,20
11. OP-Henkivakuutus Oy 318 902 0,19
12. Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 315 263 0,19
13. SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake 298 607 0,18
14. Vantaan kaupunki 258 738 0,15
15. Sijoitusrahasto Seligson & Co 254 000 0,15
16. Odin Finland 232 788 0,14
17. Andra AP-fonden 202 672 0,12
18. Föreningen Konstsamfundet R.F. 190 000 0,11
19. Orionin Eläkesäätiö 173 300 0,10
20. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 153 300 0,09
    33 666 591 20,12
       
  Elisa Oyj 7 715 129 4,61
  Elisa Oyj:n Henkilöstörahasto 85 489 0,05
  Kotkan Puhelinyhdistyksen Eläkesäätiö 6 336 0,00
  Elisa Oyj -yhteistili 1) 508 207 0,30
  Hallintarekisteröidyt 69 737 747 41,68
  Muut kuin mainitut 55 615 574 33,24
       
    167 335 073 100,00
1) Yhteistilille on siirretty ne osakkeet, joita ei ole siirretty omistajiensa arvo-osuustileille arvo-osuusjärjestelmään siirtymisen yhteydessä tai sen jälkeen.
       
BlackRock Inc. antoi Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, että sen ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Elisa Oyj:ssä 30.11.2016 oli osakkeilla 9 326 595 ja rahoitusvälineillä 392 352 osaketta yhteensä 9 326 595 osaketta, mikä vastaa 5,57 % yhtiön osakkeista.

10. Kurssikehitys päivittäin

10. Kurssikehitys päivittäin

11. Osakevaihto

11. Osakevaihto

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri