GRI-tunnusluvut

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

OMA INDIKAATTORI: Liikkuvan työn ratkaisut ja päästösäästöt Elisassa
  2014 2015 2016
Virtuaalikokouksia 197 138 211 024 227 556
Etäpäiviä/hlö/​vuosi 70 75 77
Päästösäästöjä (tCO2) 4 406 8 817 5 101 1
1 Laskennan perusteita muutettu, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
       
TUOTEVASTUU
       
PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan
Ei merkittäviä rikkomuksia vuonna 2016
       
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan
Ei merkittäviä rikkomuksia vuonna 2016
       
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä
Ei vahvistettuja valituksia vuonna 2016
HENKILÖSTÖ JA TYÖOLOSUHTEET
 
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
  2014 2015 2016
Henkilöstön määrä, bruttovahvuus, vuoden lopussa 31.12.2016 4 546 4 545 4 781
Vakinaiset 4 431 4 410 4 475
Suomi 3 625 3 705 3 838
Viro 578 538 506
Muu Eurooppa 73 111 127
Euroopan ulkopuoliset maat     4
Mies 2 693 2 790 2 962
Nainen 1 583 1 564 1 513
Määräaikaiset 115 153 306
Suomi 63 83 189
Viro 47 65 112
Muu Eurooppa 1 3 5
Euroopan ulkopuoliset maat n/a n/a 0
Mies 56 77 192
Nainen 55 74 114
Kokoaikaiset 3 795 3 753 3 926
Suomi 3 002 3 076 3 236
Viro 583 538 563
Muu Eurooppa 73 106 124
Euroopan ulkopuoliset maat n/a n/a 3
Mies 2 303 2 387 2 570
Nainen 1 355 1 333 1 356
Osa-aikaiset 751 792 855
Suomi 139 130 791 1
Viro 38 38 55
Muu Eurooppa 0 8 8
Euroopan ulkopuoliset maat n/a n/a 1
Mies 50 41 584
Nainen 127 135 271
1 Raportointi tarkentunut ja rajaus muuttunut, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
    2015 2016
    95 % 82 % 1
1 Rajaus muuttunut, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
  2014 2015 2016 1
Uudet, alkaneet työsuhteet 1 119 1 139 1 224
Suomi 884 887 922
Viro 222 194 258
Muut maat 13 58 44
Mies 689 709 815
Nainen 421 430 409
Alle 30 vuotta 802 819 902
30–39 vuotta 206 193 207
40–49 vuotta 86 82 75
Yli 49 vuotta 25 45 40
Päättyneet työsuhteet 1 127 983 1 271
Suomi 912 786 950
Viro 194 193 201
Muut maat 21 4 120
Mies 927 558 807
Nainen 544 425 464
Alle 30 vuotta 641 659 748
30–39 vuotta 239 166 276
40–49 vuotta 108 81 125
Yli 49 vuotta 139 77 122
1 Rajaus muuttunut, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
       
LA2 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille
       
Työehtosopimusten mukaisesti työterveys-, vakuutus-, ja eläke-etumme eivät riipu työsuhteen kestosta tai osa-aikaisuudesta.
       
LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa 1
       
97 % henkilöstöstämme on edustettuna työturvallisuutta ja -terveyttä kehittävissä työympäristötoimikunnissa työsuojeluvaltuutettujen kautta
1 Sovellamme GRI:tä, sillä dataa ei saatavissa kaikilta osin. Pyrimme laajentamaan raportointiamme.
       
LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan 1
  2014 2015 2016
LTIF (Tapaturmataajuus) n/a n/a 0,4
SAR (Sairaspoissaolotunnit) n/a n/a 3,6 %
1 Sovellamme GRI:tä, sillä dataa ei saatavissa kaikilta osin. Pyrimme laajentamaan raportointiamme.
LA 9 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin ja sukupuolittain
  2014 2015 2016 1
Sukupuoli      
Mies n/a 8,98 12,83
Nainen n/a 10,86 16,38
Henkilöstöryhmä      
Johto n/a 10,90 15,33
Ylemmät toimihenkilöt n/a 8,80 19,92
Toimihenkilöt n/a 11,90 12,63
1 Rajaus muuttunut, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
LA11 Kehitys- ja tavoitekeskustelun käynyt henkilöstö
  2014 2015 2016 1
Kehitys- ja tavoitekeskustelun käynyt henkilöstö 92 % 89 % 78 %
Mies 1 594 1 596 2 488
Nainen 864 844 1 223
Johto n/a n/a 169
Ylemmät toimihenkilöt n/a n/a 757
Toimihenkilöt n/a n/a 2 785
1 Rajaus muuttunut, ks. lisää Raportin kuvaus -kappaleesta
LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti
  2014 2015 2016
Elisan johtoryhmä 9 9 9
Naisten määrä 2 2 2
Alle 30 vuotta 0 0 0
30–39 vuotta 0 0 0
40–49 vuotta 5 4 3
Yli 49 vuotta 4 5 6
Hallitus 7 6 7
Naisten määrä 3 2 3
Alle 30 vuotta 0 0 0
30–39 vuotta 0 0 0
40–49 vuotta 1 1 2
Yli 49 vuotta 6 5 5
Yksiköiden johtoryhmät 79 79 79
Naisten määrä 33 32 32
Alle 30 vuotta 1 1 0
30–39 vuotta 11 10 8
40–49 vuotta 46 43 42
Yli 49 vuotta 21 25 29
Yritysvastuun johtoryhmä 10 10 10
Naisten määrä 4 4 4
Alle 30 vuotta 0 0 0
30–39 vuotta 1 1 1
40–49 vuotta 5 5 6
Yli 49 vuotta 4 4 3
Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan      
Mies 62,7 % 63,6 % 66,0 %
Nainen 37,3 % 36,4 % 34,0 %
Henkilöstön jakauma ikäryhmän mukaan      
Alle 30 vuotta 26,6 % 25,3 % 25,9 %
30–39 vuotta 33,6 % 33,0 % 31,5 %
40–49 vuotta 24,1 % 24,8 % 25,0 %
Yli 49 vuotta 15,8 % 16,9 % 17,5 %
IHMISOIKEUDET
       
HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet
       
Ei tapauksia vuonna 2016
       
HR7 Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja organisaation toiminnan kannalta relevantteihin menettelytapoihin
       
Elisalla vakituisesti työskentelevä turvahenkilöstö (100 %) on suorittanut Suomen laissa määritetyt koulutukset, ja he ovat saaneet Elisan yleisten toimintaperiaatteiden koulutuksen.
       
G4-SO4 Korruptionvastaisiin politikoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus
  2014 2015 2016
Code of conduct -koulutukset n/a n/a 79 %
       
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
       
Ei tapauksia vuonna 2016
       
YHTEISKUNTA
       
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edustajittain
       
Emme ole jakaneet polittisia tukia vuonna 2016

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri