Vastuullisuus

Raportin kuvaus     

Elisan vuosikertomus koostuu neljästä osasta: tilinpäätös, vuosikatsaus, hallinto ja vastuullisuus. Vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.elisa.fi/vuosikertomus.

Tämä on Elisan neljäs varmennettu vastuukertomus, joka julkaistaan osana vuosikertomusta. Raportti on laadittu Global Reporting Initiative GRI G4 Core -vaatimusten mukaisesti. Raportointijakso on kalenterivuosi 2016. GRI-hakemisto vuodelta 2016 on osa raporttia.

Elisan johto on päättänyt, että yritysvastuuraportin varmentaa kolmas osapuoli. Varmentaja vuoden 2016 yritysvastuutietojen osalta on EY. Varmennus kattaa Elisan vuosikertomuksen 2016 vastuullisuusosion sekä henkilöstökatsauksen.

Olennaisten näkökohtien raportointi kattaa Elisan konsernilaskennassa mukana olevat liiketoimintayksiköt: henkilöasiakasyksikkö, yritysasiakasyksikkö, tuotanto ja tukitoiminnot sekä tytäryhtiöt. Raportointi on lähtökohtaisesti  kehitetty vastaamaan talouden raportointilaajuutta (Elisa-konserni). Tietyissä indikaattoreissa rajausta määrittää luotettava tietojen saatavuus. Kehitämme edelleen raportointiamme näiltä osin kattavammaksi.

Taloudellinen informaatio on konsernin tilinpäätöksestä, ja sen osalta noudatetaan IFRS:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Ympäristötunnuslukujen osalta on GRI:n ohjeistuksen mukaisesti laskettu emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkittävimmät ympäristövaikutukset. Hiilidioksidipäästöjen laskenta perustuu Greenhouse Gas -protokollan (www.ghgprotocol.org) Corporate standardin mukaiseen metodologiaan. Sovellamme lisäksi GHG protocol Corporate Value Chain standardia. Laskennan kuvaus löytyy verkkosivujemme vastuullisuusosiosta.

Hiilijalanjälkilaskennassa on tehty seuraavia muutoksia vuoteen 2015 verrattuna:

  • Scope 3 -laskenta raportoidaan vuoden 2016 lukujen osalta GHG protocol Corporate Value Chain -standardin mukaisesti, kuten olemme tehneet CDP-raportoinnissa jo aiempina vuosina.
  • Scope 2 -päästöjen raportoinnissa on huomioitu GHG-protokollan uusi Scope 2 -ohjeistus
  • Indikaattorissa EN17 tuotantoinvestoinnit -kohdassa on vuoden 2016 osalta raportoitu vain mobiilitukiasemat. Muut tuotantoverkkoon hankitut laitteet raportoimme CDP-raportoinnissa kesäkuussa. Parannamme raportointiamme tämän osalta vuoden 2017 aikana.
  • Jätteiden raportoinnin rajausta on muutettu kattamaan kaikki Elisa Suomen jätteet. Jätteiden määrä on laskettu takautuvasti uudella rajauksella vuoteen 2014 saakka.
  • Scope 1 -päästöjen laskennan päästöjä on korjattu takautuvasti vuoteen 2014 saakka.

Henkilöstön osalta on raportoitu sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden luvut. Konsernin rakenteelliset muutokset on esitetty tarkemmin vuosikertomuksessa. Edellisiin vuosiin verrattuna raportoinnissa on seuraavia muutoksia:

  • Indikaattorissa G4-10 osa-aikaisten osalta on raportointi parantunut ja rajaus muuttunut. Luku kattaa koko Elisa konsernin, mukaan lukien tuntityöläiset. Aiempina vuosina Suomen osa-aikaiset kattoivat ainoastaan emoyhtiön osa-aikaiset.
  • G4-11 indikaattorissa rajaus on muuttunut. G4-11 kattaa koko Elisa konsernin. Aiemmin vuosina G4-11 on raportoitu vain Elisan Suomen osalta.
  • Indikaattorissa LA1 raportoinnin rajaus on muuttunut. Indikaattori kattaa nyt koko konsernin. Aiemmin on raportoitu Suomen osalta Elisa Oyj, Elisa Appelsiini, Elisa Videra, Elisa Rahoitus sekä Enia ja ulkomaiden osalta Elisa Estonia ja Elisa Videra.
  • LA9 indikaattorin raportoinnin kattavuus on parantunut ja se kattaa koko konsernin.  Aiemmin on raportoitu emoyhtiön Elisa Oyj:n koulutustunnit.
  • LA11 indikaattorin kattavuus on parantunut. Raportointi kattaa koko konsernin. Aiemmin on raportoitu emoyhtiön (Elisa Oyj) osalta.

Vastuuraportti julkaistaan vuosittain. Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla osoitteesta www.elisa.fi/sijoittajille. Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston vuosina 2011 ja 2012. Vuoden 2015 raportin julkaisupäivä oli 9.3.2016.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri