Raportin kuvaus

GRI Sisällysluettelo, suppea (Core)

Kaikki sisällysluettelossa mainitut indikaattorit ja johtamisen kuvaukset on varmennettu. Katso tarkemmin Riippumaton varmennusraportti.

Sisältö Nimi Rajaus UN Global Compact
Strategia ja analyysi      
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Elisa-konserni x
G4-2 Riskit ja mahdollisuudet Vastuullisuus Elisalla; Riskit; GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Organisaation taustakuvaus      
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Tilinpäätöksen laatimisperusteet Elisa-konserni x
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Elisa lyhyesti Elisa-konserni x
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Tilinpäätöksen laatimisperusteet Elisa-konserni x
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Muuttuva työ Elisa-konserni x
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Taloudellinen vastuu; Osakkeet ja osakkeenomistajat Elisa-konserni x
G4-8 Markkina-alueet Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Elisa-konserni x
G4-9 Raportoivan organisaation koko Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2016; Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Elisa-konserni x
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
G4-12 Organisaation toimitusketju Toimitusketju Elisa-konserni x
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa Tilinpäätöksen liitetiedot 2., 3. ja 35. Elisa-konserni x
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuus Elisalla Elisa-konserni  
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni  
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat      
G4-17 Konsernin laskentaraja Raportin kuvaus Elisa-konserni  
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Olennaisuudet ja johtaminen; Raportin kuvaus Elisa-konserni  
G4-19 Olennaiset näkökohdat Olennaiset näkökohdatGRI hakemisto Elisa-konserni  
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni  
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentaraja organisaation ulkopuolella Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni  
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportin kuvaus Elisa-konserni  
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportin kuvaus Elisa-konserni  
Sidosryhmävuorovaikutus      
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
Raportin kuvaus      
G4-28 Raportointijakso Raportin kuvaus Elisa-konserni x
G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportin kuvaus Elisa-konserni x
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportin kuvaus Elisa-konserni x
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Yhteystiedot Elisa-konserni x
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-hakemisto Elisa-konserni x
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raportin kuvaus Elisa-konserni x
Hallinto      
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallintorakenne; Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-35 Vastuunjako Hallintorakenne; Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-36 Vastuuhenkilöt Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-38 Hallituksen kokoonpano Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-40 Hallituksen valinta Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-41 Eturistiriitojen välttäminen Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-44 Hallituksen suorituksen arviointi Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Hallintorakenne Elisa-konserni x
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä Elisa-konserni x
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä Elisa-konserni x
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Olennaiset näkökohdat ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Hallintorakenne; Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Elisa-konserni x
Liiketoiminnan eettisyys      
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuus Elisalla; Code of conduct Elisa-konserni x
G58- Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni x
Sisältö Nimi Rajaus UN Global Compact
Taloudellinen vastuu      
Taloudelliset tulokset, DMA Taloudellinen vastuu; Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästäTavoitteet Elisa-konserni  
EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Välilliset taloudelliset tulokset, DMA Taloudellinen vastuu; Tutkimus ja kehitys; Tavoitteet Elisa-konserni  
EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
EC8 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Tutkimus ja kehitys; Osaaminen; Verkko Elisa-konserni  
Ympäristövastuu      
Energia, DMA Ilmasto ja energia; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
EN3 Organisaation oma energian kulutus GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
EN5 Energiaintensiteetti GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
EN6 Energiankulutuksen vähentäminen GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiatarpeessa GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Päästöt, DMA Ilmasto ja energia; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
EN17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3) GRI-tunnusluvut Elisa-konserni, tarkempi sisällön kuvaus indikaattorin yhteydessä x
EN19 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Jätevedet ja jätteet, DMA Ilmasto ja energiaOlennaisuudet ja johtaminenTavoitteet Elisa Suomi x
EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti GRI-tunnusluvut Elisa Suomi x
EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus GRI-tunnusluvut Elisa Suomi x
Tuotteet ja palvelut, DMA Ilmasto ja energia; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus GRI-tunnusluvut Asiakkaat x
Määräystenmukaisuus, DMA Ilmasto ja energia; Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Sosiaalinen vastuu      
Tuotevastuu      
Tuote ja palvelutiedot, DMA (G4-standardia sovellettu) Sidosryhmävuorovaikutus; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni  
PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Sidosryhmävuorovaikutus Elisa-konserni  
Tuotevastuu, DMA Palveluiden käytettävyys; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni  
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
Asiakkaiden yksityisyydensuoja, DMA Tietoturva; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni  
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus, DMA Palveluiden käytettävyys; Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni  
PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan GRI-tunnusluvut Elisa-konserni  
Henkilöstö ja työolosuhteet      
Työllistäminen, DMA Osaaminen; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
LA2 Kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille. Hyvinvointi; GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet, DMA Hyvinvointi; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Työterveys ja -turvallisuus, DMA Hyvinvointi; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan GRI-tunnusluvut Sairauspoissaolot: Elisa Oyj; LTIF: Elisa Oyj, Videra, Appelsiini, Sulake  
Koulutus, DMA Osaaminen; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa työntekijää kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Osaaminen Elisa-konserni x
LA11 Prosenttiosuus tavoite- ja kehityskeskustelut käyneestä henkilöstöstä jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Ihmisoikeudet      
Syrjinnän kielto, DMA Hyvinvointi; Code of conduct; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Turvallisuuskäytännöt, DMA Tietoturva; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
HR7 Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja organisaation toiminnan kannalta relevantteihin menettelytapoihin GRI-tunnusluvut Elisa Suomi x
Yhteiskunta      
Lahjonta ja korruption vastaisuus, DMA Toimitusketju; Code of conduct; Olennaisuudet ja johtaminen; Tavoitteet Elisa-konserni x
G4-SO4 Korruptionvastaisiin politikoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x
Poliittinen vaikuttaminen, DMA Sidosryhmävuorovaikutus; Code of conduct; Olennaisuudet ja johtaminen Elisa-konserni x
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edustajittain GRI-tunnusluvut Elisa-konserni x

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri