Vastuullisuus Elisalla

Sidosryhmävuorovaikutus

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat1 ja kumppanit. Sidosryhmät katselmoidaan vuosittain olennaisuusanalyysipäivityksen yhteydessä Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Aktiivinen sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistä. Käymme dialogia säännöllisten tapaamisten sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten avulla.

Asiakkaiden kanssa käytävä dialogi ja asiakasymmärryksen jatkuva parantaminen ovat toiminnan keskiössä. Asiakaskeskeisyys on yksi Elisan arvoista, ja asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tuloskorttimittareista.

Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kestävän liiketoimintamme kulmakivi. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä tuloskortilla ja käymme henkilöstön kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Elisan Yleisten toimintaperiaatteiden noudattaminen kuuluu jokaiselle elisalaiselle. Jokaisen elisalaisen tulee ilmoittaa välittömästi, jos epäilee tai tietää toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta. Tapaukset tutkitaan käytössä olevien prosessien mukaisesti ja toimintaperiaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan soveltuvin keinoin. Aiheesta voi kysyä neuvoa tai tehdä toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta ilmoituksen, myös nimettömästi, joko omalle esimiehelle, Elisa Oyj:n sisäiselle tarkastukselle, Elisa Oyj:n lakiosastolle, Elisa Oyj:n HR-neuvonnalle tai osoitteeseen codeofconduct@elisa.fi.

Listattuna yhtiönä Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Elisan arvopaperin oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Elisan IR-toiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kehittämisestä vastaa yhteiskuntavastuujohtaja.Toimimme järjestöissä asiantuntijaedustajana ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnan kehittämiseen lausuntojen ja muun toiminnan kautta. Elisalla on merkittäviä jäsenyyksiä muun muassa seuraavissa järjestöissä:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Keskuskauppakamari/kauppakamarit
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry
  • Suomen Laatuyhdistys ry
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
  • ICT-tuottajaosuuskunta
  • Pakkausalan ympäristörekisteri PYR

1 Yhteiskunnallisiin toimijoihin luetaan mukaan viranomaiset, virkamiehet, poliitikot, kansalais- ja muut järjestöt sekä tutkimusorganisaatiot. Ulkoisia sidosryhmiä tarkastellaan sekä asiakkuus- että vaikuttajanäkökulmasta.

Elisan sidosryhmät ja vuorovaikutus
Henkilöstö Asiakkaat Omistajat, sijoittajat ja analyytikot Alihankkijat, kumppanit Yhteiskunnalliset toimijat
Kehitys- ja tavoitekeskustelut (kaksi kertaa vuodessa) Asiakaspalvelukanavat (jatkuva) Yhtiökokous (vuosittain) Tiivis yhteistyö kumppaniverkoston kanssa (jatkuva) Tietoyhteiskuntahankkeisiin osallistuminen (useita vuosittain)
Hallitusohjelman digitalisointihankkeet (useita vuosittain)
Intranet, sisäinen uutiskirje (jatkuva) Internet, hub.elisa.fi ja sosiaalinen media (jatkuva) Sijoittajatilaisuudet (useita kertoja vuodessa) Eettisen ostamisen perusteet (sopimusten uusimisen yhteydessä) Asiantuntijatoiminta alan järjestöissä (useita kertoja vuodessa)
Päivittäisjohtaminen (jatkuva) Asiakastyytyväisyyskyselyt (kuukausittain, vuosittain) ja niiden viestintä Pörssitiedotteet (toistuvasti) Asiakastyytyväisyys alihankkijan toiminnasta (jatkuva) Tapaamiset ja tilaisuudet (useita kertoja vuodessa)
Henkilöstötyytyväisyys-selvitykset (neljä kertaa vuodessa)       Yhteistyö järjestöjen kanssa (jatkuva)
Sisäiset info-tilaisuudet (tarvittaessa) Asiakkuuden syventäminen -prosessin mukaiset yhteistyökäytännöt     Yhteistyö tutkijoiden kanssa (jatkuva)
Sidosryhmiltä 2016 esiin nousseet teemat ja toimenpiteet
Sidosryhmä Vuoden aikana esille nousseet teemat Toimenpiteet
Henkilöstö - Paremmin yksilölliset tarpeet huomioiva johtaminen
- Työtehtävien tasaisempi jakaminen ja parempi koordinointi
- Enemmän tukea siirryttäessä uusiin tehtäviin Elisan sisällä
- Parannusehdotuksia kerättiin joulukuun 2016–tammikuun 2017 aikana järjestämällä mm. henkilöstön yhteisiä työpajoja
- Päivitettiin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma, ja sisällytettiin siihen kehitystoimenpiteitä
- Esimieskoulutukset
Asiakkaat - Asiakas- ja tukipalvelut (etenkin jonotusajat).
- Pro-aktiivisempi yhteistyön kehittäminen ja asiakasviestintä
- Parempi mobiilikuuluvuus ja nopeammat nettiyhteydet
- Jonotusajan lyhentäminen monikanavaisen asiakaspalvelun ja kattavien tuotetukisisältöjen kautta: esim. aloitettu Chat-palvelu ja Yritysgurun käyttövinkit.
- Selkeämmin kuvatut asiointikanavat, paremmin tavoitettavat yhteyshenkilöt sekä varmistettu poikkeustilanneviestintä
- Paremmin optimoitu verkon kapasiteetti ja jatkuvasti laajennettava peittoalue, nopeammat
Omistajat, sijoittajat ja analyytikot - Elisa täyttää omistajien ja sijoittajien asettamat vaatimukset vastuullisesta toiminnasta - Raportoimme säännöllisesti yritysvastuusta osana tilinpäätöstä ja vuosikertomusta
- Päivitämme sijoittajasivuillemme informaatiota Elisasta vastuullisena sijoituskohteena
- Kerromme yritysvastuusta sidosryhmätapaamisissa omistajiemme, sijoittajien ja analyytikoiden kanssa
Alihankkijat, kumppanit - Elisan yleiset toimintaperiaatteet ja hankinnan käytännöt - Elisan yleiset toimintaperiaatteet päivitettiin
- Teimme yritysvastuu kyselyn toimittajille
Yhteiskunnalliset toimijat - Palvelujen digitalisointi
- Mobiiliverkon kuuluvuus ja kiinteän laajakaistan saatavuus eri alueilla
- Laajakaistapolitiikka
- Roaming-uudistus
- LVM julkisti Laajakaistan toimeenpano-ohjelman
- Olemme osallistuneet laajasti aihepiireihin liittyviin sidosryhmäkeskusteluihin kansallisen ja EU tason vaikuttajien ja muiden sidosryhmäedustajien kanssa

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri